Algemene Voorwaarden Dreumex B.V.

Gevestigd aan de Dommelstraat 1 in Oss, Nederland.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordoost-Brabant te ’s-Hertogenbosch onder dossiernummer 16074424. 

Artikel 1: Algemeen

 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
 2. Onder de “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts-)persoon die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
 3. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Door het enkel plaatsen van een order en/of de in ontvangstname van de geleverde zaken, aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondelinge, telefonische, per e-mail of per fax of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds. 

Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door ons aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn onze 30 dagen na dagtekening geldig.
 2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Wij zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken.
 3. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 4. Toezending van de aanbiedingen en/of (andere) documentatie bindt ons eerst tot levering c.q. acceptatie van de order nadat wij deze binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk hebben aanvaard.
 5. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, danwel onder rembours te leveren. 

Artikel 3: Overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde, komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand, wanneer wij binnen 8 dagen, nadat wij de opdracht tot levering hebben ontvangen, deze bevestigen danwel met de uitvoering van de opdracht beginnen.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 4. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. 

Artikel 4: Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
 2. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
  1. gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremieën en andere kosten;
  2. Gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;
  3. Exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
  4. Exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
  5. Vermeld in Euro’s, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
 3. In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften. 

Artikel 5: Levering en levertijd

 1. Bij levering af fabriek geldt als tijdstip van de levering het moment waarop de zaken ons bedrijf / magazijn verlaten, waarna het risico van de zaken op de wederpartij overgaat.
 2. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, danwel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds, dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.
 3. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking, welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
 4. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren. De wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in art. 11 van deze voorwaarden.
 5. De opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn niet bindend. Voor overschrijding zijn wij niet aansprakelijk.
 6. Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding. De wederpartij heeft bij beperkte (niet excessieve) levertijdoverschrijding niet zonder meer het recht de overeenkomst te annuleren c.q. afname te weigeren. Bij excessieve overschrijding (meer dan 6 weken) van de oorspronkelijke levertijd heeft de wederpartij een annuleringsrecht, tenzij deze overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht.
 7. Wanneer de producten na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. Na een periode van 4 weken zijn wij gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze producten. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd onze overige rechten. 

Artikel 6: Transport / Risico

 1. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport / de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
 2. Het transport van de producten geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de aanbieder zijn.
 3. Bij franco levering worden de transportkosten niet afzonderlijk doorberekend. 

Artikel 7: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt te dezen verstaan

Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd.

 1. “Onder “overmacht” wordt in ieder geval begrepen:

Werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in- en uitvoeringsverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.

 1. Dreumex kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 2. Voorzoveel Dreumex ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dreumex gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 3. Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Indien Dreumex aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
 3. Indien Dreumex aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Dreumex beperkt tot maximaal de netto waarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Dreumex is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Dreumex is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dreumex aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Dreumex toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Dreumex is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dreumex of zijn leidinggevende ondergeschikten. 

Artikel 9: Reclames & garanties

 1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen, indien zij ons – rechtstreeks – binnen 8 dagen na levering van de betreffende artikelen schriftelijk hebben bereikt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten

Voor verborgen gebreken geldt een termijn van 8 dagen na constatering, terwijl dergelijke reclames uiterlijk tot 6 maanden na aflevering kunnen worden ingediend.

In aanvulling op hetgeen hierboven vermeld gelden voor de garantie op automatische dispensers de volgende bepalingen:

  1. Het product wordt bij normaal gebruik gegarandeerd voor een periode van maximaal één (1) jaar.
  2. De garantie omvat de electronica welke in de dispenser verwerkt is.
  3. Na ontvangst en beoordeling van de dispenser bij Dreumex zal vastgesteld worden of er recht op garantie bestaat.
 1. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum van de factuur.
 2. Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, dan zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te vervangen zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
 3. Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.
 4. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.
 5. Indien een klant wenst te reclameren op basis van onjuiste levering door Dreumex, dient deze foutieve levering door de wederpartij schriftelijk aangetoond te worden.
 6. De door Dreumex te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
 7. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onjuiste opslag door de Wederpartij of onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Dreumex geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 8. Indien Dreumex in gebreke is met betrekking tot een gedeelte van de geleverde goederen, is de koper verplicht het resterende deel van de goederen te accepteren.
 9. Indien Dreumex besluit door de klant foutief bestelde goederen terug te halen, dan geschiedt dit onder de volgende voorwaarden:
  1. Voor het retour halen van de goederen worden de kosten van transport bij de klant in rekening gebracht, met een minimum van € 40 (exclusief btw);;
  2. Voor de verwerking van de creditering wordt een bedrag van € 22,00 (exclusief btw) in rekening gebracht;
  3. Beide bedragen worden met de creditering van de retourgenomen goederen verrekend. 

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Dreumex in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Dreumex totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Dreumex gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin op andere wijze strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
 3. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde zaken, op basis van het in dit artikel bepaalde bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen, indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. De wederpartij dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van EUR 450,-- per dag dat hij hiermee in gebreke is/blijft, indien wij hierop uitdrukkelijk aanspraak Pagina 5 maken. 

Artikel 11: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Dreumex aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Dreumex aangegeven. Dreumex is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest, alsmede van de door ons gemaakt invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
 3. In gevallen dat de wederpartij:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
  2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
  3. enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
  4. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
  5. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf.

Hebben wij door het enkel plaatsvinden van een der vermelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, danwel deze door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen en het geleverde maar het (nog) niet betaalde als ons eigendom terug te vorderen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten. 

Artikel 12: Renten en kosten

 1. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150. 

Artikel 13: Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dreumex partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

Artikel 14: Geschillen

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde burgerlijke Rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
 2. Het in lid 1 bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde burgerlijke Rechter.
 3. Indien artikelen uit deze voorwaarden of onderdelen daarvan niet geldig danwel niet valide zijn, heeft dit geen effect op de overige artikelen. 

Artikel 15: Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s Hertogenbosch
 2. toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Dreumex.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 

Dreumex B.V. 

Datum van uitgifte: 2016 11 15

Laat ons u verder helpen

Vraag een offerte aan

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief